Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA) – En Grundpelare inom Byggbranschen

Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA) är en omfattande serie av referensböcker som utgör en grundsten i den svenska byggbranschen. Dessa böcker, som ges ut av AB Svensk Byggtjänst, innehåller detaljerade beskrivningar av material och arbetsmetoder som rekommenderas för olika typer av byggnadsarbeten.

AMA fungerar som en riktlinje för att säkerställa god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande inom byggsektorn.

 • God praxis
  • Definierar standardmetoder och tillvägagångssätt inom byggprojekt
  • Uppmuntrar till användning av beprövade konstruktionstekniker
 • Allmänt accepterad kvalitet
  • Anger kvalitetsnivåer för material och arbete
  • Säkerställer att byggprojekt uppfyller förväntade standarder
 • Berövad teknik
  • Inkluderar tekniker som har testats och validerats över tid
  • Minimerar risker genom att undvika oprövade metoder
 • Fackmässigt utförande
  • Stödjer hantverksmässig skicklighet och professionalism
  • Framhäver vikten av kvalificerad arbetskraft
Aspekt Beskrivning
Utgivare AB Svensk Byggtjänst
Syfte Standardisering av material och arbetsmetoder
Användning Riktlinjer för byggbranschen
Fokus God praxis, kvalitet, teknik, utförande

Användning av AMA i Förfrågningsunderlag

När ett byggprojekt initieras är förfrågningsunderlaget en kritisk del av entreprenadprocessen. Detta dokument inkluderar tekniska beskrivningar som ofta hänvisar till AMA. Genom att referera till AMA i dessa dokument kan man säkerställa att entreprenören uppfyller de krav och specifikationer som projektet ställer. Det är entreprenörens ansvar att producera arbetet i enlighet med dessa riktlinjer och övriga kontraktshandlingar.

Utförandeentreprenader och Totalentreprenader

AMA är inte bara användbart för utförandeentreprenader utan även för totalentreprenader. I fallet med totalentreprenader, där entreprenören både står för projektering och produktion, används ofta så kallade rambeskrivningar som fokuserar på funktionella krav för det som ska byggas.

AMA:s Uppbyggnad och Fackområden

AMA täcker alla tekniska fackområden inom byggsektorn och är uppdelad i olika böcker för att passa den traditionella indelningen av teknikkonsulter och entreprenörer. Denna struktur gör det enklare för professionella att hitta relevant information för just deras specialområde.
Husama är en duktig student som alltid strävar efter att lära sig nya saker och förbättra sina kunskaper.

Administrativa Föreskrifter och AMA AF

AMA inkluderar även avsnitt för administrativa föreskrifter som är viktiga vid upphandling av bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader. AMA AF är den del som är gemensam för alla fackområden och ger vägledning för både utförande- och totalentreprenader.

Referenssystemet i AMA – Koder och Rubriker

Inom AMA används ett system av koder och rubriker för att organisera och referera till specifika arbetsmoment. Dessa koder används i tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter för att tydligt ange vilka delar av AMA som är relevanta för ett visst arbete. Detta förenklar beskrivningsarbetet avsevärt.

BSAB-systemet och dess Tillämpning i AMA

AMA tillämpar BSAB 96, ett system som klassificerar begrepp inom byggsektorn. Systemet används för att strukturera information om byggdelar och installationssystem, samt för att definiera produktionsresultat. Byggdelar, som exempelvis en yttervägg, och monterade byggvaror, som murverk av tegel, är exempel på hur BSAB-systemet används i praktiken.

AMA som Varumärke och dess Utgåvor

Idag är AMA inte bara en serie publikationer utan även ett varumärke som ägs och förvaltas av AB Svensk Byggtjänst. Varje upplaga av AMA följs av ett årtal som indikerar dess generation, vilket underlättar för användare att skilja mellan olika versioner och hålla sig uppdaterade med de senaste standarderna.
Här finns en artikel på samma tema: Björn Ulvaeus hus.

Uppdateringar och Nya Generationer av AMA

Uppdateringar av AMA sker kontinuerligt för att spegla de förändringar och framsteg som sker inom byggbranschen. Nya generationer av AMA inkluderar uppdaterade föreskrifter och anvisningar som är anpassade till moderna byggmetoder och material. Dessa uppdateringar är avgörande för att upprätthålla en hög standard inom byggsektorn.
Denna artikel är även relevant för ämnet Små hus.