Grundläggande om Järfällahus AB

Järfällahus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som utgör en vital del av bostadsmarknaden i Järfälla kommun. Med ett imponerande bestånd av omkring 5 700 lägenheter, är företaget en av de största aktörerna i regionen.

Förutom bostäder förvaltar Järfällahus även ett stort antal parkeringar och omfattande kommersiella lokaler, som totalt uppgår till cirka 59 000 kvadratmeter. Detta helägda kommunala bolag spelar en central roll i att tillgodose kommuninvånarnas behov av kvalitativt boende och arbetsplatser.

Viktiga delar av Järfällahus verksamhet

 • Bostäder
  • Antal lägenheter: cirka 5 700
  • Typ av lägenheter: Varierande storlekar och lägen
 • Parkeringar
  • Antal parkeringsplatser: Omfattande antal
  • Typ av parkeringar: Både öppna och garage
 • Kommersiella lokaler
  • Total yta: cirka 59 000 kvadratmeter
  • Användningsområden: Kontor, butiker, och andra verksamheter

Fakta om Järfällahus

Egenskap Information
Typ av företag Allmännyttigt bostadsföretag
Kommun Järfälla
Antal lägenheter cirka 5 700
Kommersiella ytor cirka 59 000 kvadratmeter

Historik och Utveckling

Sedan starten har Järfällahus genomgått en dynamisk utveckling. Bolagets historia sträcker sig tillbaka till dess grundande, då det etablerades för att möta den växande efterfrågan på bostäder i Järfälla. Över åren har företaget inte bara ökat sitt bestånd av bostäder, utan även bidragit till samhällsutvecklingen genom att bygga nya områden och renovera äldre fastigheter. Genom att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och invånarnas behov har Järfällahus blivit en stark och stabil aktör i regionen.

Engagemang i Lokalsamhället

Järfällahus strävar efter att vara mer än bara en bostadsleverantör; företaget är djupt engagerat i att främja ett levande och hållbart lokalsamhälle. Genom olika initiativ och projekt arbetar Järfällahus för att stärka gemenskapen bland sina hyresgäster och bidra till en positiv utveckling av de områden där de är verksamma. Denna inriktning har stärkt företagets rykte och bidragit till en hög kundnöjdhet.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Hus till salu Norrköping.

Bostadspolitisk Roll

Som ett allmännyttigt bostadsbolag har Järfällahus en viktig bostadspolitisk roll i Järfälla kommun. Företaget verkar för att tillhandahålla rimligt prissatta bostäder till en bred allmänhet, vilket är en grundpelare i den svenska bostadspolitiken. Genom att erbjuda en mix av olika bostadstyper och storlekar strävar Järfällahus efter att främja en socialt blandad och inkluderande kommun.
Liknande artikel Hus Göteborg.

Hållbarhetsmål och Miljöansvar

Hållbarhet är en nyckelfaktor i Järfällahus verksamhet. Bolaget tar sitt miljöansvar på allvar och arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan genom energieffektiviseringar, smart avfallshantering och hållbart underhåll av fastigheterna. Järfällahus satsar även på att integrera gröna ytor och miljövänliga lösningar i sina bostadsområden, vilket gynnar både miljön och hyresgästernas välbefinnande.

Renoveringsprojekt och Modernisering

För att upprätthålla en hög standard på sina fastigheter genomför Järfällahus kontinuerligt renoveringsprojekt. Dessa projekt är inte bara nödvändiga för att bevara byggnadernas värde och funktion, utan även för att modernisera bostäderna och anpassa dem till dagens krav på komfort och teknik. Renoveringarna genomförs med respekt för både de boendes behov och byggnadernas ursprungliga karaktär.

Uthyrningsprocess och Kundservice

Järfällahus lägger stor vikt vid sin uthyrningsprocess och kundservice. Företaget använder sig av ett rättvist och transparent system för att tilldela bostäder, vilket säkerställer att alla sökande har lika möjligheter. Den kundorienterade inställningen fortsätter även efter inflyttning, där Järfällahus erbjuder sina hyresgäster en hög servicenivå och snabb hantering av ärenden och förfrågningar.
Järfälla Hus erbjuder bekvämt boende i Stockholms växande förort, omtyckt för dess gröna omgivningar och goda kommunikationer.

Utmaningar och Framtidsvisioner

Trots sitt framgångsrika arbete står Järfällahus inför flera utmaningar, såsom att matcha bostadsutbudet med en alltmer växande och diversifierad befolkning i Järfälla. Framtidsvisionerna inkluderar därför planer på att utöka bostadsbeståndet och att fortsätta vara en föregångare inom hållbar stadsutveckling. Järfällahus strävar efter att fortsätta vara en nyckelspelare i att forma Järfällas framtid.

Kontaktinformation och Kundtjänst

För de som är intresserade av att bli en del av Järfällahus gemenskap eller har frågor om deras verksamhet, är företagets kundtjänst lättillgänglig. Med hjälp av en informativ hemsida, personlig service och en effektiv kommunikationskanal, ser Järfällahus till att upprätthålla god kontakt med både nuvarande och potentiella hyresgäster.