Historisk bakgrund av Folkets Hus

Folkets Hus har en rik historia som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Ursprungligen skapades dessa hus som en central mötesplats för arbetarrörelsens medlemmar.

De uppfylldes en viktig funktion som lokaler för möten, studieverksamhet och kulturella evenemang.Inte ett namnskyddat begrepp, men starkt förknippat med arbetarrörelsen, har varje Folkets hus drivits av en fristående och självständig förening.

Viktiga funktioner av Folkets Hus

 • Mötesplats
  • Plats för samling och utbyte av idéer inom gemenskapen
  • Organisering av politiska och fackliga möten
 • Kulturell scen
  • Värd för teaterföreställningar och musikevenemang
  • Utställningar och föreläsningar
 • Utbildningscentrum
  • Studiecirklar och kurser för personlig och yrkesmässig utveckling
  • Möjligheter till folkbildning och lärande

Fakta om Folkets Hus

Aspekt Information
Grundades Över hundra år sedan
Syfte Mötesplats för arbetarrörelsen
Verksamhet Möten, studieverksamhet, kulturella evenemang
Drift Fristående och självständiga föreningar

De första Folkets husen

Sveriges första Folkets hus öppnade sina dörrar i Kristianstad, men det första huset som byggdes specifikt för ändamålet fanns i Malmö, år 1893. Under denna period, låg många av de tidiga Folkets hus i industrisamhällen där behovet av möteslokaler var stort, särskilt för facklig verksamhet. Ett av de tidigaste exemplen var Tors lokal på Alnön i Sundsvalls sågverksdistrikt, och över 20 folketshusföreningar bildades under sent 1800-tal.

Folkets hus i Stockholm

Folkets hus i Stockholm invigdes 1901 och blev en viktig plats för den växande arbetarrörelsens aktiviteter. Denna byggnad, som låg på Barnhusgatan 14, revs dock 1955 i samband med Norrmalmsregleringen. Tidiga Folkets hus var ofta belägna utanför stadskärnorna, vilket speglar deras roll som samlingspunkter för arbetarklassen.

Organisation och samarbete

Under 1900-talet organiserades Folkets hus-rörelsen ytterligare. Folkparkernas Centralorganisation bildades 1905 och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation såg dagens ljus 1932. Dessa två organisationer gick samman år 2000 och bildade Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, vilket är den organisation som idag samordnar och representerar Folkets hus på en nationell nivå.
Liknande artikel Bror Hjorths hus.

Dagens verksamhet

Folkets hus har behållit sin grundläggande inriktning även in i modern tid. De är fortfarande centrala platser för kultur och möten, där föreningarna driver en del verksamheter i egen regi. Samtidigt upplåts lokalerna för andra arrangörer, vilket gör dem till offentliga lokaler med tillhörande krav på säkerhet vid brand och olyckor.
Läs även artikeln Ronaldos hus.

Framtidens Folkets hus

Framtiden för Folkets hus ser ljus ut, med en fortsatt roll som kulturella och sociala nav i många samhällen. Dessa hus är inte bara viktiga för att bevara historien om arbetarrörelsens kamp, utan även för att främja gemenskap och kulturell mångfald i en alltmer digital och individualiserad värld.
Folkets hus är en mötesplats där lokalsamhället samlas för kultur, politik och gemenskap.

Utmaningar och möjligheter

Trots deras långa och stolta historia står Folkets hus inför moderna utmaningar. Digitaliseringen av samhället och förändrade mötesvanor kräver anpassning och innovation för att dessa institutioner ska förbli relevanta. Samtidigt erbjuder den teknologiska utvecklingen nya möjligheter för att engagera fler människor och bredda verksamheten.

Sammanfattning

Folkets hus har spelat och fortsätter att spela en viktig roll i det svenska samhället. Från att ha varit starkt förknippade med arbetarrörelsens framväxt till att nu vara öppna mötesplatser för alla, har de anpassat sig till tidens gång samtidigt som de behållit sin grundläggande identitet. Med en kombination av tradition och förnyelse är Folkets hus en institution som fortsätter att berika det svenska kulturlivet.