Vad är Handpenning?

Handpenning vid husköp är en viktig del i fastighetsaffären. Handpenning är ett penningbelopp som betalas som ett förskott vid ingående av ett avtal, till exempel vid köp av ett hus.

Detta belopp fungerar som en säkerhet för säljaren och visar att köparen är seriös i sin avsikt att slutföra köpet.

Att erlägga en handpenning är en traditionell del av köpprocessen och binder juridiskt både köpare och säljare till avtalet, även om dess formella betydelse har förändrats över tid.

Centrala Aspekter av Handpenning

 • Storlek på handpenningen
  • Vanligtvis en procentandel av köpesumman
  • Varierar beroende på lokala sedvänjor och avtal
 • Handpenningens funktion
  • Fungerar som säkerhet för säljaren
  • Visar köparens seriösa avsikt
 • Juridiska konsekvenser
  • Binder både köpare och säljare till avtalet
  • Kan innebära förlust av handpenning vid avtalsbrott

Handpenningens Roll i Fastighetsaffärer

Aspekt Beskrivning
Belopp Varierar, men ofta 10% av köpesumman
Tidsram Betalas vanligtvis vid kontraktsskrivning
Rättsverkan Skapar en juridisk bindning mellan parterna
Återbetalning Kan återbetalas under vissa förhållanden, t.ex. om avtalet inte fullföljs på grund av villkor som inte uppfylls

Handpenningens Storlek och Funktion

Storleken på en handpenning vid husköp varierar, men det är inte ovanligt att den ligger på omkring 10 procent av köpesumman. För säljaren är handpenningen en försäkring om att köparen avser att fullfölja affären. Om köparen väljer att inte slutföra köpet kan denne förlora handpenningen eller en del av den, beroende på de avtalade villkoren.

Säljarens Rättigheter vid Avbrutet Köp

Om en köpare drar sig ur ett husköp har säljaren inte automatisk rätt att behålla handpenningen. Dock kan säljaren ha rätt till ersättning för nedlagt arbete och andra kostnader. Varje situation bedöms individuellt och ersättningens storlek avgörs oberoende av den betalda handpenningen.

Missuppfattningar om Handpenning

Det finns en missuppfattning att ett köpekontrakt inte är bindande utan en erlagd handpenning. Detta stämmer inte; ett avtal är juridiskt bindande oavsett om en handpenning har betalats, såvida inte specifika förutsättningar har överenskommits som måste vara uppfyllda för att köpet ska anses bindande.Handpenning för husköp är en säkerhetsinsats som visar köparens seriösa avsikt och säkrar avtalet.

Handpenning kontra Kontantinsats

Handpenning och kontantinsats är två begrepp som ofta förväxlas. Handpenningen är kopplad till själva köpekontraktet med säljaren av huset, medan kontantinsatsen är relaterad till bankens utlåning och måste finansieras av köparens egna medel. Denna artikel är även relevant för ämnet Teknikens hus.

Kontantinsatsens Storlek och Bolånetak

Efter en reglering av Finansinspektionen i Sverige måste en köpare av en bostad betala en kontantinsats på minst 15 procent av bostadens marknadsvärde. Detta är ett krav för att banken ska godkänna bostadslånet och är en åtgärd för att minska skuldsättningen i samhället. Här finns en liknande artikel på samma tema: Joakim Lundell hus.

Handpenning i Andra Sammanhang

Utöver husköp erläggs handpenning även vid andra typer av avtal, såsom saklega (avtal om nyttjanderätt) och tjänstelega (avtal om tjänsteprestationer).

Specifika Termer för Handpenning

I samband med saklega benämns handpenningen som fästepenning eller städja, medan den vid tjänstelega kallas städjepenning eller städsel.

Handpenningens Juridiska Betydelse

Idag har handpenningen främst betydelsen som ett bevis för att ett avtal har ingåtts. Dess juridiska betydelse är inte densamma som den hade i äldre rätt, där den kunde ha fler konsekvenser än att enbart styrka avtalet.