Vad är Taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är en central term inom fastighetsbeskattningen. Det är det värde som fastighetstaxeringen fastställer och som ligger till grund för beräkningen av fastighetsskatt.

Detta värde ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde, men det finns en tidsmässig eftersläpning i bedömningen.Taxeringsvärdet är viktigt både för fastighetsägare och för kommunens intäkter från fastighetsskatten.

Taxeringsvärde för Hus – En Grundläggande Översikt

Taxeringsvärdet för ett hus bestäms genom en regelbunden process som kallas för fastighetstaxering. Denna process syftar till att uppskatta värdet på en fastighet för att fastställa hur mycket fastighetsägaren ska betala i fastighetsskatt. Taxeringsvärdet är inte bara en indikator på fastighetens värde utan också en viktig faktor för kommunernas budget då det påverkar storleken på de skatteintäkter som de kan räkna med.

 • Fastighetstaxering
  • Utförs vart tredje år i Sverige
  • Skapar en rättvis och enhetlig värdering av fastigheter
 • Fastighetsskatt
  • Beräknas på taxeringsvärdet
  • Varierar beroende på fastighetstyp och plats
 • Marknadsvärde
  • Skulle idealiskt speglas av taxeringsvärdet
  • Verkligt försäljningspris kan avvika från taxeringsvärde
År Genomsnittligt Taxeringsvärde Förändring från Föregående År
2021 2 500 000 kr +5%
2022 2 600 000 kr +4%
2023 2 700 000 kr +3.8%

Uträkning av Taxeringsvärde

För att beräkna taxeringsvärdet tas hänsyn till flera faktorer, bland annat fastighetens försäljningspriser under referensåret. Till exempel baseras 2019 års taxeringsvärden på försäljningspriser under 2017, omräknat till 2019 års prisnivåer. Detta innebär att taxeringsvärdet inte alltid speglar den aktuella marknadssituationen.

Värdeår och Byggnadens Ålder

Byggnadens ålder spelar en stor roll i uträkningen av taxeringsvärdet. Här används begreppet värdeår, som representerar byggnadens ”tänkta” ålder. Värdeåret justeras när större renoveringar eller ombyggnader genomförs, vilket kan påverka taxeringsvärdet.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Fullt hus.

Bostadstaxeringsutredningen

Den 15 februari 2011 tog regeringen initiativ till den så kallade Bostadstaxeringsutredningen. Detta skedde efter att riksdagen uppmanat till en översyn av taxeringssystemet för bostadsfastigheter. Syftet var att utreda möjligheten att reformera eller avskaffa den nuvarande taxeringsmodellen. Utredningen presenterades den 21 augusti 2012.
Taxeringsvärdet på ett hus avspeglar dess värde för fastighetsskatt och kan skilja sig från marknadsvärdet.

Förslag till Nytt Fastighetsskattesystem

Villaägarnas Riksförbund avslöjade den 4 maj 2012 att Bostadstaxeringsutredningen övervägde ett nytt system för fastighetsskatt. Detta system skulle baseras på antalet kvadratmeter boyta och tomtyta. Förslaget har dock mött kritik då det skulle kunna leda till högre skatter för många småhusägare samt bibehålla skillnaden i beskattning mellan småhus och flerbostadshus.

Kritik mot det Föreslagna Systemet

Kritiken mot det föreslagna fastighetsskattesystemet har varit omfattande. Många menar att det skulle innebära orättvisa skattehöjningar för ägare av mindre fastigheter. Dessutom påpekas att skillnaderna i beskattning mellan olika typer av bostäder, såsom småhus och flerbostadshus, skulle kvarstå, vilket många ser som ett problem i strävan efter ett mer rättvist skattesystem.

Framtida Utveckling

Frågan om taxeringsvärdets framtid och hur fastighetsbeskattningen ska utformas är fortfarande öppen. Med tiden kan nya förslag och reformer förändra både taxeringsprocessen och hur fastighetsskatten beräknas. Fastighetsägare och intressenter följer noga med i utvecklingen för att förstå hur förändringar kan påverka dem.
Denna artikel är även relevant för ämnet Svenskarnas hus.

Sammanfattning

Taxeringsvärdet är en nyckelkomponent i fastighetsbeskattningen och har stor betydelse för både fastighetsägare och kommunens ekonomi. Det finns många faktorer som spelar in i dess beräkning, och systemet är föremål för ständig debatt och utvärdering. Medan framtiden kan innebära förändringar, är det viktigt för fastighetsägare att hålla sig informerade och förstå hur dessa förändringar kan påverka deras ekonomi.