Vad är ett Pantbrev?

Pantbrevet är ett dokument som används som säkerhet för lån, särskilt vid bostadslån. Det representerar ett visst belopp och är kopplat till en specifik del av den pantsatta fastighetens inteckning, även känt som inomläget.

Pantbrevet är ett centralt element i processen för att inteckna en fastighet och säkerställer att långivaren har en säkerhet i händelse av att låntagaren inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden.

Pantbrev och dess roll i fastighetstransaktioner

När en fastighet köps eller belånas, är pantbrevet en avgörande del av transaktionen. Det ger långivaren en rättighet till en del av fastighetens värde och fungerar som en garanti för återbetalning av lånet. Om låntagaren misslyckas med att betala lånet, kan långivaren använda pantbrevet för att kräva tillbaka sin investering genom att sälja pantbrevet eller genom att ta utmätning på fastigheten.

Detaljerad lista över Pantbrevets funktioner

 • Representation av lånebelopp
  • Pantbrevet motsvarar en penningmängd som är utlånad mot fastigheten.
 • Säkerhet för långivaren
  • Det ger långivaren en säkerhet för det utlånade kapitalet.
 • Del av inteckningsprocessen
  • Pantbrevet är en nödvändig del vid inteckning av en fastighet.
 • Överförbarhet
  • Pantbrevet kan överlåtas från en långivare till en annan.

Tabell över Pantbrevsrelaterad Fakta

Term Definition
Pantbrev Bevis för en inteckning som kan användas som säkerhet för lån.
Belopp Det penningvärde som pantbrevet representerar.
Inomläge Den del av fastighetens värde som är intecknat och till vilket pantbrevet är kopplat.
Överlåtelse Processen där ett pantbrev överförs från en part till en annan.

Historik

Pantbrev har en lång historik och var tidigare fysiska dokument som förvarades i bankfack. De användes för att erhålla lån genom att lämnas som pant till banken. Fria pantbrev, det vill säga de som inte var belånade, ansågs vara viktiga dokument och hanterades varsamt. Pantbreven var tidigare stämplade med stämpelmärken som motsvarade den aktuella stämpelskatten.

Inteckning och Pantbrev

När en inteckning av en fastighet registreras i fastighetsboken vid Lantmäteriets fastighetsinskrivning, utfärdas ett pantbrev som bevis. Detta är en central del av processen, eftersom det ger långivaren en första rätt till pengar vid en eventuell försäljning av fastigheten om låntagaren inte kan betala sitt lån.
För mer mer information besök ##domain##.

Överlåtelse av Pantbrev

Vid försäljning av en fastighet löser säljaren sina lån och överlämnar de befintliga pantbreven till köparen. Köparen kan sedan använda dessa pantbrev för att säkra sina egna lån. Detta innebär att inga nya pantbrev behöver utfärdas om de befintliga täcker det nya lånebehovet.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Gert wingårdh hus.

Gravationsbevis

En fastighet kan ha flera pantbrev med olika belopp för olika långivare. För att långivarna ska kunna se vilka pantbrev som finns på en fastighet utfärdas gravationsbevis. Dessa dokument ger en översikt över fastighetens inteckningar och vilka pantbrev som är aktiva.

Pantbrevets Värde

Pantbrev utfärdas normalt inom fastighetens taxeringsvärde. Det finns dock situationer där ett pantbrev kan utfärdas för ett belopp som överstiger taxeringsvärdet, känt som att utfärda pantbrevet ”över skorstenen”. Sådana pantbrev har inte samma starka säkerhetsposition som bottenpantbrev.

Förvaring av Pantbrev

Det är viktigt att förvara pantbrev på ett säkert sätt, eftersom en fastighet inte befrias från sin inteckning genom att pantbrevet förstörs eller kommer bort. Pantbrevet är en viktig del av fastighetens dokumentation och måste finnas med vid en försäljning.

Pantbrev och Fastigheten

Pantbrevet är knutet till den specifika fastigheten och kan inte överföras mellan olika fastigheter. För att en pant ska kunna göras gällande rättsligt krävs att innehavaren av pantbrevet kan visa att det har skett en pantförskrivning, vilket är en skriftlig handling som bevisar att pantbrevet ställts som säkerhet för en förpliktelse.

Papperspantbrev och Utländsk Belåning

Papperspantbrev är fortfarande vanliga, särskilt vid transaktioner mellan privatpersoner och vid utländsk belåning. Dessa pantbrev måste hanteras med omsorg eftersom de utgör en fysisk representation av säkerheten för lånet.

Utskrivet Pantbrev och dess Information

Ett utskrivet pantbrev innehåller information om ansökningsdag, registreringsdatum för alla pantbrev på fastigheten, det totala beloppet för inteckningen och datumet då pantbrevet senast skrevs ut. Denna information är avgörande för att förstå inteckningens omfattning och historik.
Ett pantbrev är ett bevis på säkerhet för lån, bundet till fast egendom som ett hus.

Administration av Pantbrev

Även om Lantmäteriet hanterar pantbrev, är det ofta banken som sköter den praktiska administrationen. Det är viktigt för både låntagare och långivare att förstå processen och säkerställa att all dokumentation är korrekt hanterad.