Vad innebär sambolagen?

Sambolagen är den lagstiftning som reglerar relationen mellan sambor och deras gemensamma bostad och bohag. Sambor är två personer som lever tillsammans i ett parförhållande och delar på ett gemensamt hushåll.

För att ett samboförhållande ska anses föreligga krävs det mer än att bara bo under samma tak; det förutsätter även att parterna delar på hushållssysslor och ekonomi samt ser på relationen som ett partnerskap.

Sambolagen och hus – Vad du behöver veta

 • Definition av samboförhållande

  • Boende under samma tak
  • Gemensamma hushållssysslor
  • Delad ekonomi
  • Relationen ses som ett partnerskap
 • Gemensam bostad och bohag

  • Bostaden där samborna gemensamt valt att bo
  • Möbler och andra föremål som förvärvats för gemensamt bruk
Aspekt Beskrivning
Bostad Bostaden som samborna lever i och som anses vara den gemensamma bostaden.
Bohag De föremål som finns i den gemensamma bostaden och som används av båda parterna.
Rättigheter och skyldigheter De juridiska aspekterna som reglerar ägandet och ansvar för gemensamma tillgångar och skulder.

Samboegendom och dess delning

Samboegendom avser den gemensamma bostaden och bohaget som förvärvats för gemensam användning. Vid en separation ska denna egendom delas lika mellan samborna, efter avdrag för skulder. Det finns dock undantag för egendom som en sambo fått som gåva, arv eller genom testamente, under förutsättning att det finns en villkorsbestämmelse om att egendomen ska vara enskild.

Överenskommelser genom samboavtal

Genom ett samboavtal kan sambor avtala om att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning. Det kan även avtalas att ingen bodelning ska ske över huvud taget. För att ett samboavtal ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen och undertecknas av båda parterna. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Gert wingårdh hus.

Trygghetsregler vid upplösning av samboskap

Vid upplösning av ett samboförhållande finns det trygghetsregler som kan ge en sambo rätt att överta den gemensamma bostaden. Detta är särskilt relevant om bostaden är av större betydelse för den ena parten, till exempel om det finns barn inblandade. Denna rättighet gäller dock inte automatiskt om samborna inte har barn tillsammans.

Ekonomiska aspekter vid separation

Den sambo som övertar bostaden är skyldig att ersätta den andra parten för bostadens värde. Detta skiljer sig från bodelning av samboegendom där syftet är att fördela värdet lika. För hyresrätter antas inget värde och därför utgår ingen ersättning till den andra sambon vid övertagande av en sådan bostad.

Barn och samboskap

När sambor får barn tillsammans är det viktigt att den biologiska fadern juridiskt erkänner sitt faderskap. Detta görs genom en skriftlig bekräftelse hos socialnämnden. För ogifta par gäller inte samma automatiska faderskapspresumtion som för gifta, vilket innebär att faderskapet måste bekräftas för att mannen ska anses som barnets juridiska vårdnadshavare. Liknande artikel Pantbrev hus.

Fördelar med samboavtal

Ett samboavtal kan erbjuda en trygghet för båda parter genom att skydda enskild egendom och klargöra vad som händer med gemensam egendom vid en eventuell separation. Det kan också vara ett sätt att undvika framtida tvister och oklarheter kring ekonomiska förhållanden.Sambolagen reglerar fördelningen av gemensamt hem och bohag vid separation.

Hur upprättar man ett samboavtal?

För att upprätta ett samboavtal bör man först och främst diskutera och komma överens om villkoren tillsammans. Det är rekommenderat att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att avtalet är juridiskt korrekt och täcker alla nödvändiga aspekter. Efter att avtalet skrivits och undertecknats av båda parterna, bör det förvaras på en säker plats.

Sammanfattning

Sambolagen erbjuder ett regelverk för att hantera ekonomiska frågor mellan sambor som delar ett gemensamt hem. Genom att förstå lagen och eventuellt upprätta ett samboavtal kan par förbereda sig för framtiden och undvika komplikationer vid en separation. Det är viktigt att komma ihåg att även om sambolagen erbjuder viss skydd, så är det upp till varje par att aktivt ta ställning till sin situation och vidta åtgärder för att skydda sina rättigheter och intressen.